Huisregels

Huisje, kindje, beestje, huisregels…

01-01-2018

Wat fijn dat ik voor jouw kindje mag zorgen! Voor de duidelijkheid hier alle huisregels op een rijtje. Alles is eigenlijk al vanzelfsprekend, maar bij een eigen opvang horen ook huisregels, hier komen ze!

 

Algemeen

 • Huisje, kindje, beestje kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing van goederen die door de ouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.
 • De ouder gaat er mee akkoord dat de gastouder met het kind naar buiten gaat. Mocht er gebruik worden gemaakt van een auto, dan wordt hier vooraf toestemming gevraagd aan de ouder d.m.v. een toestemmingformulier. Vervoer vindt plaats met goedgekeurde zitjes.
 • Indien het gastkind medicatie gebruikt, dient ouder dit door te geven aan de gastouder.
 • Indien ouder wenst dat gastouder medicatie aan het gastkind toedient, dient ouder een formulier ‘toediening medicatie’ volledig in te vullen en te ondertekenen.
 • Speelgoed meenemen gebeurt op eigen risico.
 • De ouder gaat er mee akkoord dat er loslopende huisdieren aanwezig zijn door het voor akkoord tekenen van de overeenkomst.
 • De gastkinderen die uit school gehaald moeten worden, (of gebracht moeten worden) kunnen gehaald en gebracht worden door de vrijwilliger van de opvang, Schwanette Beeloo-Bekkema.
 • Alleen indien ouder zelf niet in staat is om het kind op te halen en de andere persoon (van tevoren door ouder aangegeven) van gezicht bekend is bij gastouder, wordt het gastkind meegegeven aan deze persoon.
 • Drinkflessen worden, i.v.m. hygiëne,  door ouder zelf meegegeven.

Beleid

 • Huisje, kindje, beestje werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau 4kids.
 • Roken in het huis en de tuin van de gastouder is verboden.
 • Het gastkind moet volgens de standaard normen de noodzakelijke inentingen hebben. Ouder geeft aan gastouder mondeling door wanneer het gastkind een inenting heeft gehad.
 • Voorafgaande de opvang moeten alle toestemmingsformulieren voor vervoer etc. ingevuld zijn, dit gebeurt tijdens het zogenoemde koppelgesprek.
 • In principe wordt het gastkind niet op de buik in bed gelegd. Indien dit echt niet anders kan, dient de ouder het toestemmingsformulier Vervoer, buiten spelen en slapen kinderen getekend te hebben. Gastouder is hierna bereid het gastkind op de buik in bed te leggen, doch ouder blijft altijd verantwoordelijk voor mogelijke gevaren mocht er onverhoopt toch iets met het gastkind gebeuren. Gastouder en gastouderbureau kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Uurtarief, wat is wel en niet inbegrepen

 • Het uurtarief is € 5,85 exclusief de bemiddelingskosten van het gastouder bureau.
 • In het uurtarief voor gastouderopvang zijn een broodmaaltijd, fruit, drinken en tussendoortjes inbegrepen.
 • Luiers, luierdoekjes, fles/babyvoeding en speciale/dieet voeding of –drinken dient ouder zelf mee te nemen.
 • Borstvoeding meegeven is ook mogelijk, mits wordt voldaan aan de houdbaarheid.
 • De hoogte van het uurtarief en overige kosten kunnen jaarlijks in december door gastouder worden bijgesteld. Gastouder stelt ouder hiervan schriftelijk op de hoogte.

Dagopvang

 • De deuren van Huisje, kindje, beestje zijn geopend van 08.30 uur tot 17.30 uur (inclusief overdracht). Indien ouder andere tijden wenst kan dit aangevraagd worden. De ouder betaalt de overeengekomen uren en brengt en haalt het kind volgens de afgesproken tijden.   
 • Valt een overdracht buiten de vooraf onderling overeengekomen en vastgelegde tijden, dan wordt dit doorberekend.
 • Gastouder houdt voor het brengen en halen als uitgangspunt altijd de contracttijden aan. Omdat gastouder niet op de hoogte is van de privé en/of werktijden van de ouder, kan het zijn dat ouder het gastkind later komt brengen of eerder komt ophalen. Om te voorkomen dat ouder voor een dichte deur staat omdat gastouder met de kinderen naar buiten is, dient ouder dit met gastouder tijdig te overleggen.
 • Indien ouder het gastkind later komt ophalen dan de afgesproken contracttijden, worden tijden  doorberekend via de internet maandstaat in 15 minuten ten voordele van de gastouder.
 • Indien de ouder, naast de overeengekomen contracturen/dagen, een extra dag opvang wenst, is dit alleen mogelijk indien er plaats is en het niet het maximum aantal kindplaatsen overschreden wordt.
 • Uren en/of dagen die gereserveerd zijn, worden altijd volledig doorberekend. Ook indien later blijkt dat er geen gebruik van is gemaakt.
 • Een incidentele opvang dag kan worden aangevraagd bij gastouder. Indien de extra opvang dag na aankondiging niet wordt afgenomen, geldt een doorbetaling van 100%.

Afwezigheid gastouder

 • Bij afwezigheid, in welke vorm dan ook, van de gastouder (bijvoorbeeld vakantie en ziekte van de gastouder)  en daarmee de mogelijkheid tot opvang, volgt er geen doorbetaling.

 

Afwezigheid gastkind

 • Bij afwezigheid van het gastkind in verband met ziekte, vakantie(s), zwangerschapsverlof van de vraagouder en/of andere redenen, geldt een doorbetaling van 100%.
 •  Op de volgende nationale erkende feestdagen is Kinderopvang Huisje, kindje, beestje gesloten en geldt een doorbetaling van 100%: 1 januari, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
 • Bij afwezigheid of later komen van het gastkind stelt ouder gastouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ziekte gastkind

 • Wanneer het gastkind ’s morgens bij de ouder al ziek is en/of koorts (boven 38,5°) heeft en zich echt ziek voelt, kan het gastkind niet bij de gastouder komen. Dit is voor het kind niet plezierig en de gastouder kan het kind niet de extra aandacht geven, die op dat moment nodig is.
 • Wordt het kind bij de gastouder ziek, dan neemt gastouder contact op met ouder om te overleggen of het noodzakelijk is het kind te komen halen.
 • Voor een goede verzorging en alertheid van gastouder op lichamelijke zaken van het gastkind, dient ouder gastouder van alle (kleine) veranderingen in het lichamelijk gestel op de hoogte te houden.
 • Gastouder stelt het op prijs als ouder besmettelijke ziektes, bijvoorbeeld bij waterpokken, tijdig meldt aan gastouder. Op die manier kan gastouder andere ouders hierover informeren. Vooral, indien een (andere) ouder zwanger is, of kleine baby’s komen,  is deze informatie van groot belang.
 • Bij besmettelijke ziektes dient u uw kindje thuis te houden, tenzij alle andere ouders van de opvang geen bezwaar maken.

Medicatie

 • Ouder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van alle medische informatie die betrekking heeft op het gastkind.
 • Indien gastkind thuis medicatie gebruikt, dient ouder dit ook door te geven aan de gastouder.
 • In principe wordt er door gastouder geen medicatie verstrekt. Alleen wanneer dit echt niet anders kan, zal de gastouder met schriftelijke instructies van ouder het kind tijdens de opvang van medicatie voorzien. Hiervoor dient vooraf het formulier toediening medicatie ingevuld te worden. Gastouder is hierna bereid medicatie te geven maar ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk. Gastouder en gastouderbureau kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Ook kunnen gastouder en gastouderbureau niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bijwerkingen of allergische reacties die kunnen optreden als gevolg van het in opdracht van ouder door de gastouder toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
 • Medicijnen moeten afgegeven worden en niet in tassen worden gedaan. Hieronder vallen ook keeltabletjes, de kinderen kunnen dit zien als snoepjes.

Betalingen

 • Opvanguren worden elke maand tussen  de 21e en 25e  doorgegeven aan het gastouderbureau.
 • Betalingen voor de opvanguren geschiedt bij Huisje, kindje, beestje door middel van automatisch incasso of rekening aan het gastouderbureau op de 1e van de maand.  Ouder kan kiezen voor automatische incasso via het gastouderbureau.
 • Eventuele overige kosten dient ouder rechtstreeks aan gastouder te voldoen, op een nader aan te geven bankrekening.
 • Indien ouder rond de factuurdatum afwezig is, bijvoorbeeld door vakantie, blijft ouder verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur en dient hij/zij zelf voor een oplossing zorg te dragen. Ditzelfde geldt voor het accorderen van de uren.
 • Indien ouder vaker dan 2x per jaar te laat betaalt, dan wel de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, dan wel het bedrag laat storneren; behoudt gastouder zich het recht voor om de opvang per direct te beëindigen, zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen.

 

Opzegging

 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand en dient schriftelijk plaats te vinden, zowel aan Huisje, kindje, beestje, als aan het gastouderbureau.
 • Vermindering van opvanguren/dagen wordt gezien als een opzegging en geldt tevens een opzegtermijn van 1 maand.

Definitieve plaatsing

 • Nadat het gastouderbureau de ondertekende overeenkomst van ouder retour heeft ontvangen is de inschrijving en plaatsing van het gastkind definitief.

Hiernaast vindt u diverse links waar u meer informatie kunt vinden over

Huisje, kindje, beestje